X
Nhà 90 phố Thợ Nhuộm thuộc quận Hoàn Kiếm, trước là nhà riêng của Đuy-ô, một công chức cao cấp của Sở Tài chính Đông Dương. Năm 1930, đồng chí Trần Phú từ Liên Xô về nước, được bí mật bố trí ở ngay tầng hầm cùng với bác bồi Tạ Văn Bân. Tại đây, đồng chí Trần Phú đã dự thảo bản Luận cương Chính trị của Đảng. Văn kiện này được thông qua tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất tháng 10-1930 và chính thức trở thành Luận cương Chính trị đầu tiên của Đảng ta. Tầng hầm hiện vẫn được sắp đặt như hồi đồng chí Trần Phú làm việc.
View more
Nhà 90 phố Thợ Nhuộm thuộc quận Hoàn Kiếm, trước là nhà riêng của Đuy-ô, một công chức cao cấp của Sở Tài chính Đông Dương. Năm 1930, đồng chí Trần Phú từ Liên Xô về nước, được bí mật bố trí ở ngay tầng hầm cùng với bác bồi Tạ Văn Bân. Tại đây, đồng chí Trần Phú đã dự thảo bản Luận cương Chính trị của Đảng. Văn kiện này được thông qua tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất tháng 10-1930 và chính thức trở thành Luận cương Chính trị đầu tiên của Đảng ta. Tầng hầm hiện vẫn được sắp đặt như hồi đồng chí Trần Phú làm việc.

Map

Review and Evaluation

From total () evaluate
Very Good
Good
Normal
Not Good

Login to reviews